Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - www.eshopdance.com

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайтa www.eshopdance.com (собственост на “ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД).

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящите общи условия се определят условията и редът, при които “ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД, ЕИК 201083339, със седалище и адрес на управление гр. София, Район “Изгрев“, ж.к. “Дианабад“ № 33А, вх. А, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителите Костадин Желев Господинов и Милена Иванова Господинова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, осъществява електронна търговия на стоки и/или услуги чрез интернет страницата си www.eshopdance.com и условията на договорите за продажба от разстояние, сключвани между ДОСТАВЧИКА и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.eshopdance.com, наричан по-долу “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 

Чл. 2. Общите условия са задължителни за ДОСТАВЧИКА и всички ПОЛЗВАТЕЛИ на Интернет страницата - участници в електронната търговия.

Чл. 3. С посещението си на сайта ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат и е съгласен с посочените по – долу условия за неговото ползване.
Чл. 4. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по – долу термини и изрази имат следното значение:

1. „Интернет сайт/уебсайт/сайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Представлява съвкупност от интернет страници, които се зареждат в браузъра на Потребителя при изписване на електронния адрес www.eshopdance.com

2„Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

3. „Ползвател“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.

4. „Потребителско име“ е избран от ПОЛЗВАТЕЛЯ уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в www.eshopdance.com.

5. „Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира ПОЛЗВАТЕЛЯ, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

6. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОЛЗВАТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

7. „Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който ПОЛЗВАТЕЛЯТ комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

8. „Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове интернет протоколи за пренос на данни.

9. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

10. „Информационна система/Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

11. „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

12. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

13. Потребителски профил“ е обособена част от уебсайта, съдържаща информация за ПОЛЗВАТЕЛЯ, изисквана от www.eshopdance.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите на електронната търговия, като достъпът до потребителския профил от ПОЛЗВАТЕЛЯ се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА.

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 6. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет www.eshopdance.com, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко - продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, както и:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко - продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, за които правото на отказ от договора е приложимо.
Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 10. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 11. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на настоящите общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен електронен адрес.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ Основен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния електронен адрес в специфични случаи.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 12. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.                                                                                                             (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(5) Договорът се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА или приемането на Общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 13. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката;
(2) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

(3)Поръчката се счита за успешно направена, когато са изпълнени техническите стъпки, съгласно ал. 1.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.
Чл. 14. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право:

1. да променя цените на предлаганите стоки и/или услуги по всяко време, като обявява актуалните цени на сайта.

2. да заличи профили на ПОЛЗВАТЕЛИ, които нарушат условията за ползване на сайта, както и профили на ПОЛЗВАТЕЛИ, които ги използват не по предназначение.

3. при зареждане на уебстраницата www.eshopdance.com, да инсталира върху компютрите на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск и дават възможност за възстановяване на информация за ПОЛЗВАТЕЛЯ, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

4. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

5. да изпраща непоискани търговски съобщения до електронната поща на ПОЛЗВАТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

1.  да достави в срок заявената за покупка стока и/или услуга;

2.  да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения по сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор;

3.  да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на ПОЛЗВАТЕЛЯ до следната информация: наименованието си; седалище и адрес на управление; адрес за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него; друга информация, предвидена в нормативен акт.